خوب باش...خوبی کن...حتی اگه دنیا باهات بد کرد

خوب باش..خوبی کن...حتی اگه آدما باهات بد کردن...

مهربون باش و مهربونی کن...آدما غضاوتاشون اهمیتی نداره...فقط به خدا فکر کن...

و ادامه بده

به نفس کشیدن..

هر چند آرووم...

زند باش...زندگی کن...

مهربونی کن بدون هیچ انتظاری....سخته چون انسانیم..ولی میشه اگه انتظارو از آدما داشته باشی و چشت به خدا باشه....